Menu Close

Informacija dėl socialinės paramos mokiniams!

Informuojame, kad nuo liepos 1 d. jau prasidėjo prašymų dėl socialinės paramos mokiniams (paramos mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamo maitinimo) 2022–2023 mokslo metams  priėmimas.

!!! Prašome visų mokyklų, kuriose mokosi ukrainiečiai ar kitų šalių piliečiai, paprašyti mokinių, kurių duomenys į Mokinių registrą suvesti be asmens kodo, tėvų (globėjų) kaip galima greičiau pateikti duomenis apie jų vaikams suteiktus asmens kodus ir patikslinti duomenis Mokinių registre.

Paaiškiname, kad tais atvejais, kai vaikų užsieniečių duomenys Mokinių registre yra nurodyti tik su gimimo data, SPISe jų duomenis neteikiami ir asmenys, norintys gauti paramą turės pateikti mokyklos pažymą, patvirtinančią vaiko mokymąsi.

Primename, kad:

  • visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams, nepaisant to, kokios yra šeimos pajamos, bus skiriami nemokami pietūs mokyklose be atskiro prašymo.
  • socialinę paramą mokiniams gali gauti ir mokiniai (ne vyresni kaip 21 metų), kurie  mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas;
  • Klaipėdos mieste gyvenantys pradinukai (1 – 4 klasių mokiniai), patikrinus bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, gali gauti ir nemokamus pusryčius.
  • mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos, o IV gimnazijos klasės mokiniams – iki brandos egzaminų sesijos pabaigosAtitinkamai skyrimo laikotarpiai bus nurodomi ir sprendimuose dėl nemokamo maitinimo skyrimo , ir SPISe (išskyrus atvejus kai parama skiriama trumpesniam terminui).
  • jeigu mokiniui, kuris mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programą, per laikotarpį, kurį jam paskirtas nemokamas maitinimas, sukanka 21 metai, nemokamas maitinimas jam taip pat teikiamas iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos, IV gimnazijos klasės mokiniui – iki brandos egzaminų sesijos pabaigos (Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuomone, kiekvienam mokiniui atskirai nustatinėti egzaminų sesijos datą būtų sudėtinga, todėl siūlytina brandos egzaminų sesijos pabaigą skaičiuoti pagal visą brandos egzaminų sesiją, žiūrint, kada yra paskutinis egzaminas)

Jeigu priešmokyklinukų, pirmokų ir antrokų tėvai ar bendrai gyvenantys asmenys nori, kad vaikui būtų skirta ir kita socialinė parama mokiniams (pusryčiai, parama mokinio reikmenims įsigyti ir maitinimas vasaros atostogų metu mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose), dėl šios paramos skyrimo jie turi teikti prašymą gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai, o skiriant paramą yra vertinamos mokinio šeimos pajamos.

Nemokami pietūs (mokiniams nuo 3 klasės), parama mokinio reikmenims įsigyti ir maitinimas vasaros atostogų metu mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose (visiems mokiniams) gali būti skiriami, jeigu mokinio šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 220,50 Eur.

Nemokamas maitinimas (pietūs, maitinimasvasaros atostogų metu mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose bei nemokami pusryčiai (tik pradinukams) ir parama mokinio reikmenims įsigytipatikrinus bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, gali būti skiriami, jeigu pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 367,50 Eur dydžio:

  • kai motina ar tėvas vieni augina vaikus;
  • šeimoje auga trys ir daugiau vaikų;
  • mokinys yra neįgalus arba bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų yra neįgalus;
  • mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką;
  • šeima dėl sunkios ligos, nelaimingo atsitikimo patyrė (patiria) papildomų išlaidų dėl būtinų sveikatos priežiūros paslaugų, vaistų, medicinos priemonių ir pan. ar nelaimingo atsitikimo (gaisro, stichinės nelaimės, nusikalstamos veiklos, nukentėjus dėl ekstremaliosios situacijos ir karantino, padarinių patyrus (patiriant) nepalankias ekonomines ir finansines pasekmes).

              Vertinant bendrai gyvenančių asmenų pajamas, į  šeimų, auginančių vaikus, pajamas neįskaitomos jų gaunamos išmokos vaikams ir išmokos, susijusios su COVID-19 pandemija. Taip pat apskaičiuojant bendrai gyvenančių asmenų gaunamas pajamas nėra įskaitoma dalis (priklausomai nuo šeimos situacijos nuo 20 iki 40 procentų) darbinių (darbo užmokesčio), savarankiškai dirbančių asmenų gautų pajamų, nedarbo socialinio draudimo išmokos ar darbo paieškos išmokos.     

Mokinio reikmenims įsigyti yra skiriama 92 Eur dydžio suma vienam mokiniui per kalendorinius metus.

Prašymai dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti bus priimami iki spalio 5 d., pateikus prašymus vėliau, ši parama nebus skiriama. Dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis visus mokslo metus.

  Klaipėdos miesto gyventojai prašymus dėl socialinės paramos mokiniams gali teikti elektroniniu būdu interneto svetainėje www.spis.lt 

Pridedu nuorodą į informacinį pranešimą Klaipėdos miesto interneto svetainėje https://www.klaipeda.lt/lt/naujienos/skelbimai/7656/socialine-parama-ir-nemokamas-maitinimas-mokiniams:3014?lang=lt

____________________

Svarbu ! Atkreipiame dėmesį, kad priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs skiriami pagal mokinių sąrašą, kurį mokyklos administracijos iki 2022-08-20 (šiais metais tai šeštadienis, tai iki 2022-08-22) turės pateikti (tiesiogiai, paštu, elektroninio ryšio priemonėmis, pasirašytomis saugiu elektroniniu parašu) savivaldybėms. Pažymėtina, kad, siekiant tinkamai įgyvendinti Įstatymo pakeitimus, SPIS sudaryta galimybė mokinių duomenis į sistemą importuoti pagal patvirtintos formos mokinių sąrašus. Tai reiškia, kad mokinių sąrašai savivaldybėms turės būti teikiami Įstatyme numatytais būdais, tačiau mokykloms bus suteikta funkcija per SPIS papildomai importuoti mokinių sąrašus ir pateikti juos savivaldybėms tvirtinti. Pildyti maitinimo žurnalus mokyklos galės tik tuomet, kai savivaldybės paskirtas darbuotojas patvirtins per SPIS pateiktą (importuotą) mokinių sąrašą.

Mokyklų darbuotojams, turintiems rolę: „Mokinių maitinimo žurnalų tvarkymas (mokykloje)“ sukurta galimybė:

· Per šoninio meniu punktą Parama mokiniams> Mokyklų pateikti duomenys>Mokinių sąrašai importuoti mokinių, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, sąrašus ir pateikti juos tvirtinimui savivaldybei;

· Pildyti nemokamo maitinimo žurnalus, mokiniams, kurie buvo importuoti sąrašais ir kurie buvo patvirtinti savivaldybės;

· Matyti importuotų mokinių sąrašų informaciją statistinėse modulio „Parama mokiniams“ ataskaitose.

· Per šoninio meniu punktą Parama mokiniams> Mokyklų pateikti duomenys>Maitinimo nutraukimas inicijuoti paramos nutraukimą, užpildant datą nuo kurios nutraukiamas paslaugų tiekimas ir nutraukimo priežastį, mokiniams, kurie buvo importuoti sąrašais ir kurie buvo patvirtinti savivaldybių;

· Per šoninio meniu punktą Parama mokiniams>Sprendimai>Patvirtintų sprendimų ir jų sąrašų spausdinimas formuoti priimtų sprendimų mokykloje sąrašą, ir peržiūrėti, spausdinti (SP-12 spausdinimo forma) pasirinktus sprendimus;

· Per šoninio meniu punktą Parama mokiniams>Informacija apie paramos mokiniams skyrimą>Mokinių, kuriems skirtas nemokamas maitinimas, sąrašas formuoti vardinį mokinių, kuriems skirtas nemokamas maitinimas, sąrašą, ir peržiūrėti naujus priimtus sprendimus bei  paramos rūšies ir paramos skyrimo laikotarpio duomenis.

Naudotojo vadovas mokyklos specialistams (pridedu) yra patalpintas SPIS, su galimybe jį parsisiųsti

Skip to content