Menu Close

Informacija tėveliams

UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAI:

rugsėjo mėn planas

spalio mėn planas

lapkričio mėn planas

gruodžio mėn planas

sausio mėnesio planas      

vasario mėnesio planas

kovo  mėn. planas

balandžio mėn. planas  

gegužės mėn. planas

 

Informacija apie vasaros poilsio stovyklą:

Vasaros stovykla

 

ĮTRAUKUSIS UGDYMAS

Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui, kuris apima ugdymo turinio, mokytojų rengimo, pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai, vertinimo, ugdymo organizavimo sritis. Tai labai aiškiai atsispindi ir Geros mokyklos koncepcijoje. Įtraukųjį ugdymą tikslinga sieti su personalizuotu ugdymu, atitinkančiu kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir poreikius.

Rengiantis įgyvendinti nuo 2024 m. įsigaliosiančius Švietimo įstatymo pakeitimus, ugdymo įstaigose įtvirtinančius įtraukties principą, švietimo sistemoje pašalinančius kliūtis neįgaliesiems, taip pat individualių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, ugdytis kartu su savo bendraamžiais Švietimo, mokslo ir sporto ministerija parengė 2021–2024 m. veiksmų planą.

Įtraukties veiksmų plano tikslas – šalinti fizines, informacines, socialines kliūtis ir užtikrinti kokybišką švietimą kiekvienam vaikui mokantis drauge su savo bendraamžiais jam artimiausioje švietimo įstaigoje, suteikiant reikalingą, jo ugdymosi poreikius atliepiančią pagalbą.

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMAS

SUP VAIKŲ POJŪČIŲ AKTYVINIMAS

NETINKAMAS VAIKŲ ELGESYS

ELGESIO IR SAVIJAUTOS ŽENKLAI, KELIANTYS NERIMĄ

KONFLIKTAI. KAIP TINKAMAI JUOS SPRĘSTI

VAIKŲ PSICHOLOGINIS ATSPARUMAS

VALGYMO SUTRIKIMAI

PAVOJAI INTERNETE

SAUGUS LAIKAS PRIE EKRANO

 PATARIMAI PEDAGOGAMS ĮTRAUKIOJO UGDYMO TEMOMIS

Skip to content