Menu Close

Korupcijos prevencija

PRANEŠĖJŲ APSAUGA. VIDINIS KANALAS

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas)  įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Pranešimus apie pastebėtus pažeidimus Klaipėdos lopšelyje-darželyje “Ąžuoliukas”(toliau-Įstaiga) gali pateikti visi Įstaigos  darbuotojai.

Pažeidimas – Įstaigoje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas, mėginimas nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių santykių su Įstaiga arba įdarbinimo ar kitų iki sutartinių santykių metu.

Informaciją apie pažeidimą galite pateikti šiais būdais:

 • Įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą – elektroninio pašto adresu: pranesk@darzelisazuoliukas.lt
 • rekomenduojame pranešimą teikti užpildant šią Pranesimo apie pazeidima forma
 • arba laisvos formos pranešimu, nurodant kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan.; sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes; savo vardą, pavardę, asmens kodą ar gim. datą, darbovietę, kontaktinius duomenis: elektroninio pašto adresą ir kitus duomenis ryšiui palaikyti; nurodant, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.
 • Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:
  • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
  • pavojaus aplinkai;
  • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
  • neteisėtos veiklos finansavimo;
  • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
  • neteisėtu būdu įgyto turto;
  • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, kliudymo nustatyti padarinių mastą;
  • kitų pažeidimų.

  Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, tik tais atvejais, kai:

  • to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
  • asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

  Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

  Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

  Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui garantijų pagal įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Informacija pageidaujantiems pranešti apie korupcinius pažeidimus

Kviečiame informuoti apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas, su kuriomis Jums galimai teko susidurti Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ (pvz., kyšininkavimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, dokumentų suklastojimas, sukčiavimas ir pan.). Turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykio aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Gali būti nurodomi žinomi liudytojai, įrodymai, išdėstoma nuomonė. Pageidautina, kad būtų nurodyti telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu.

*PRIMENAMA, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį. Už tokius veiksmus numatyta ir baudžiamoji atsakomybė.

PRANEŠIMO FORMA

[contact-form-7 404 "Nerasta"]

SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ, ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ NULINĖS TOLERANCIJOS KORUPCIJAI POLITIKOS GAIRĖS

Gaires-2020-12-31

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “ĄŽUOLIUKAS” DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS “DĖL ATSAKINGO ŽMOGAUS SKYRIMO UŽ KORUPCIJAI ATSPARIOS APLINKOS KŪRIMĄ”.

aTSAKINGAS_ASMUO_UŽ_KORUPCIJOS_ATSPARIOS_APLINKOS_KŪRIMA AZUOLIUKAS

 KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ‘ĄŽUOLIUKAS: DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS “DĖL PAREIGYBIŲ SĄRAŠO DĖL KURIŲ TEIKIAMS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI DĖL INFORMACIJOS APIE ASMENĮ PATVIRTINI

dėl pareigybių

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

2020-2022mKorup.-planasatnaujintas  

 KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

 Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas -naujas 2021

PRANEŠIMAS APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO TEISĖS PAŽEIDIMĄ

Pranešimo-forma-

ATMINTINĖ SUSIDŪRUS SU KORUPCIJA

Atmintinė

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS  2020 – 2022 METŲ PROGRAMA

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020 – 2022 M. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017–2019 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ 2016-2018 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ 2016-2018 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS PROGRAMA

Parsisiųsti Adobe PDF formatu